UNA-TEC

healthcare-mech

Odnos između savremenog menadžmenta orjentisanog prema zdravstvu i savremene medicinske tehnologije je u visokom stepenu korelacije. Zdravstveni menadžeri i iskusno medicinsko osoblje kome je povjerena organizaciona i upravna funkcija mogu i moraju da budu jedan tim, sa zajedničkim ciljem razvoja zdravstvenih ustanova i zdravstvenih usluga. Funkcionisanje zdravstvenih ustanova ima svoje limite i ograničenja u načinu i obimu finansiranja cjelokupnih potreba modernog i efikasnog sistema zdravstvene zaštite. Zdravstveni menadžment može u dobrom djelu da unaprjedi sistem rada i poslovanja sa stanovišta efikasnosti i efektivnosti, ali ne može da unaprjedi tehnologiju zdravstvenih usluga u svim oblastima medicine bez njene modernizacije. Mnoge zdravstvene ustanove u Americi i Evropi koriste nove preduzetničke modele i oblike finansiranja kroz zajednička ulaganja i javno-privatno partnerstvo.

pflege-unatec