UNA-TEC

Eu fondovi razlikuju se prema vrsti fonda te je svaki poziv drugačiji.

Najčešće zahtijevana dokumentacija je: poslovni plan, finansijski plan, prijavni obrazac, te dokumenti aplikanta (izvadak iz sudskog registra, izvještaj revizora, potvrda porezne uprave o izmirenim obavezama, i dr.).

Posebno je važno napomenuti ako planirate finansirati izgradnju objekta ili rekonstrukciju postojećeg, dobivanje svih potrebnih dozvola može trajati i više od mjesec dana kao i sama priprema projekta.

EU fondovi imaju kompliciraniji proces prijave od nacionalnih programa, stoga kontaktirajte konsultante oko pripreme projektne dokumentacije jer jedino tako imate priliku za povlačenje bespovratnih sredstava.